Şirket Avukatlığı

Avukatlık Kanunu
Madde 35

Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.
Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler.
Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.
Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda anonim şirketler için öngörülen en az sermaye tutarı 50.000 TL'dir. Buna göre sermayesi 250.000 TL ve yukarısında olan şirketlerin sözleşmeli avukat tutma zorunluluğu vardır. Ayrıca üye sayısı yüz veya daha fazla yapı kooperatifleri de sözleşmeli avukat tutmak zorundadır.

Bu zorunluluk ile şirketinizin ya da kooperatifinizin hukuki ihtiyaçlarının ortakların haklarını gözeterek korunması amaçlanmaktadır. Kurumunuzda değişik konularda meydana gelen sorunların haklarınızın gözetilerek çözümlenmesi gerekir. Bu konuda da titiz ve etkili hizmetimizle yanınızdayız.