Kişisel Verilerin Korunması İçin Hak Arama Dönemi Başladı

7 Ekim 2016 itibariyle kanunda öngörülen geçiş sürecinin birinci aşaması sona erdi ve artık kişilerin kişisel verileri ile ilgili haklarını arama dönemi başladı. Buna göre kişiler artık kişisel verilerini işleyen ya da işlediklerini düşündükleri kişi, kurum ya da kuruluşlar nezdinde haklarını arayabilecekler.

Kişilerin 7 Ekim 2016 itibariyle geçerli olan hakları:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı kişileri bilme
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
İşlenebilme şartları ortadan kalkan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
Yapılmasını istediğiniz işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
Kişisel verilerinizin bilgisayar sistemleri ile analiz yapılarak aleyhinize çıkarılabilecek sonuçlara itiraz etme
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğramış olduğunuz zararlarının tazmin edilmesini talep etme

Muhatabın hak arama taleplerine 30 gün içerisinde cevap vermesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde cevap verilmemesi durumunda ya da verilen cevabın tatminkar olmaması durumunda  kişi henüz kuruluşunu tamamlamamış olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı’na başvurarak hak kullanımının sağlanmasını isteyebilir.

Kişi, kurum ya da kuruluşun verdiği cevap sonucunda düzeltilmesini veya silinmesini istediği kişisel veriler için tekrar talepte bulunabilir. Bu taleplerin yerine getirilmemesi ya da gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda tekrar Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı’na başvuruda bulunulabilir.

Diğer Haberler

30 Aralık 2016

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyelerinin Seçimi Tamamlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üye seçimi tamamlandı. Sırada yönetmelikler var.

7 Nisan 2016

Bilişim Suçlarında Değişiklik

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Bilişim Suçları’nda da değişiklikler yapıldı.